Fibromyalgia syndrome

سندرم فیبرومیالژي با دردهاي گسترده عضلانی اسکلتی و علایم سایکولوژیک ماننـد افسـردگی اضطراب و اختلالات شناختی، خستگی و عدم رفـع خسـتگی بعـد از خـواب مشـخص مـیشـود. سردرد ، بیحوصلگی و خشکی صبحگاهی و احساس تورم مفاصل از سایر علایم این بیماری است.

سندرم روده تحریک پذیر هم گاها در این افراد دیده میشود. ایـن بیماري یک وضعیت ناتوان کننده است که در زنان شایعتر از مردان میباشد و باعث اختلال در زندگی و عملکــرد فــرد مــیگــردد. درمــان مشــخص و استانداردي براي ایـن بیمـاري وجـود نداشـته و از داروهــاي مختلفــی ماننــد  داروهای ضــد افســردگی داروهاي ضد التهاب غیر استروییدي و داروهاي ضد تشنج استفاده میشود.

برای تشخیص این بیماری ابتدا لازم است از عدم وجود  بیماری رو ماتیسم مفصلی با انجام معاینه و ازمایشات مربوطه ، اطمینان پیدا کنیم بیماری هایی چون کم کاری تیرویید ، فقر اهن و کمبود ویتامین دی باید درمان شوند. و شاید برخی از علایم با این درمانها بهبود یابند.

یکی از درمانهای موثر و بی عارضه در این بیماری درمان روانشناختی یا است که عوارض داروهای اعصاب را ندارد.Cognitive behavior therapy (CBT) این درمان در کلینیک روماتولوژی  و توسط همکار روانشناس انجام میگیرد.

گاها افراد مبتلا به روماتیسم مفصلی به علت فیبرومیالژی همراه با بیماری اولیه ، پاسخ مناسبی به درمان روماتیسم نمی دهند و از افزودن درمانهای قوی برای روماتیسم هم هیچ سودی نمی برند و ممکن است با  روش درمانی مذکور کمک زیادی به درمان این افراد بشود.